แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาเเก จังหวัดนครพนม 19/07/2024
โครงการขุดลอกหนองสองห้อง หมู่ที่ ๙ บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน 28/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๖ สายบ้านแสงสว่าง บ้านดอนพัฒนา(สายข้างโรงเรียนธารน้ำใจ) หมู่ที่ ๕ บ้านแสงสว่าง ตำบลพิมาน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๗.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 08/06/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๖ สายบ้านแสงสว่าง บ้านดอนพัฒนา(สายข้างโรงเรียนธารน้ำใจ) หมู่ที่ ๕ บ้านแสงสว่าง ตำบลพิมาน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๗.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 26/05/2023
โครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่(แบบลากจูง) กอท.๖๕-๐๗-๐๓๓๑ 08/02/2023
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๑ สายบ้านสุขเกษม-บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม ตำบลพิมาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 16/09/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๑ สายบ้านสุขเกษม-บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม ตำบลพิมาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 07/09/2022
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบบ่อบาดาล (กรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้าน บาท) กทอ.๖๔-๐๗-๐๘๔๕ จำนวน ๒ ระบบ 11/02/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.71-007 สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5 - บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6 (สายโรงน้ำเกวลิน) ตำบลพิมาน 04/02/2022
โครงการต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ(สำนักงาน อบต.พิมาน) 04/02/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนายประสาน หลวงทำเม ถึงสายบ้านนายพิมพา พ่อเพียโคตร หมู่บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลพิมาน 02/09/2021
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองป่าช้า โดยก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและจุดบริการนักท่องเที่ยว ๑ หลัง 20/08/2021
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 25/05/2021
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน อบต.พิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 07/05/2021
จัดซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเซ้าซ่อมไฟฟ้า 08/02/2021
โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหนองป่าช้า องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 17/12/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 สายกลางหมู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตร 05/05/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนางเฮือง วงค์สุขะ - บ้านนายทอง วงค์วิวงค์ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 457 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,056.50 ตารางเมตร 05/05/2020
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (รถยนต์ส่วนกลาง) 28/04/2020
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 28/04/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพัฒนาหมู่ที่ ๖ ถึงบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนพัฒนา ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสองห้อง หมู่ที่ ๙ บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายสุพจน์ ศรีหาวงค์ เชื่อมต่อถนนสายสุขเกษม-ดงน้อย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร (โครงการของหมู่ที่ ๑๑)พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางรัตนาภรณ์ พ่อเพียรโคตร ไปบ้านนายปัญญา วงค์ตาทำ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร (โครงการของหมู่ที่ ๕) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนางหวัน น่านโพธิ์ศรี ไปบ้านนางคำวัน วงค์ฝ่ายแดง บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านนางทนงรักษ์ เชื้อคำพจน์ ถึงบ้านนางฝาง วงค์ฝ่ายแดง บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ สายโรงเรียนบ้านปากปัง ถึงบ้านทุ่งทรายทอง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ตารางเมตร(โครงการของหมู่ ๒) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพิมาน หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางวาสนา ตันสมรส ถึง หนองกกค้อ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๗.๐๐ ตารางเมตร(โครงการของหมู่ ๓) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก สายหอประชุมหมู่บ้าน ไปวัดอัมพวัน ปริมาณงาน รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓ เมตร ยาว ๙๘ เมตร บ้านจอมมณี หมู่ที่ ๔ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างโครงการขุดลอกห้วยกกค้อไปหนองป่าช้า นานายทวี วงค์ดวงผา หมู่ ๘ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ท่อลอดเหลี่ยมสองช่อง ขนาด ๑.๘๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๗๐ ตร.ม. พร้อมถมดินไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมพล ไปถนนสายสุขเกษมบ้านดงน้อย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายวันชัย วงค์แสงน้อย ไปบ้านพิมาน หมู่ ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางหลอนมา ไปบ้านนางพิศ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดเทพไพรวัลย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหอประชุมหมู่บ้าน ไปวัดอัมพวัน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสายนานางอุตส่าห์ วงค์แสงน้อย ปริมาณงาน ก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร บ้านพิมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพัฒนาหมู่ที่ ๖ ถึงบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนพัฒนา ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๖ สายบ้านแสงสว่าง บ้านดอนพัฒนา(สายข้างโรงเรียนธารน้ำใจ) หมู่ที่ ๕ บ้านแสงสว่าง ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่(แบบลากจูง) กอท.๖๕-๐๗-๐๓๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๑ สายบ้านสุขเกษม-บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม ตำบลพิมาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองป่าช้า โดยก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและจุดบริการนักท่องเที่ยว ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองผือใหญ่ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านปากบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสุชเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.71-007 สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5 - บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6 (สายโรงน้ำเกวลิน) ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจอมมณี หมู่ 4-บ้านพิมานท่า หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2018
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขเกษม หมู่ 7 - บ้านพิมานท่า หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2018
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพัฒนาหมู่ที่ ๖ ถึงบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนพัฒนา ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสองห้อง หมู่ที่ ๙ บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๖ สายบ้านแสงสว่าง บ้านดอนพัฒนา(สายข้างโรงเรียนธารน้ำใจ) หมู่ที่ ๕ บ้านแสงสว่าง ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่(แบบลากจูง) กอท.๖๕-๐๗-๐๓๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๗๑-๐๐๑ สายบ้านสุขเกษม-บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม ตำบลพิมาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบบ่อบาดาล (กรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท) กทอ.๖๔-๐๗-๐๘๔๕ จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบบ่อบาดาล กทอ.๖๔-๐๗-๐๕๕๖ จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองป่าช้า โดยก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและจุดบริการนักท่องเที่ยว ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองผือใหญ่ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านนายประสาน หลวงทำเม ถึงสายบ้านนายพิมพา พ่อเพียโคตร หมู่บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ (ช่วงโรงน้ำสตาร์มูน) ถึงสายบ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน อบต.พิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหนองป่าช้า องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 สายบ้านนางเฮือง วงค์สุขะ - บ้านนายทอง วงค์วิวงค์ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 457 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,056.50 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านปากบัง หมู่ที่ 2 สายกลางหมู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,450 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (รถยนต์ส่วนกลาง) 30/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านนายสายัณต์ ถึงสามแยกทางหลวงแผ่นดิน ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๕ เมตร ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓ เมตร ยาว ๗๓ เมตร บ้านสุขเกษม หมู่ ๗ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายบ้านแสงสว่าง ไป โรงเรียนธารน้ำใจ ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๕ เมตร ปากรอบใน กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร บ้านแสงสว่าง หมู่ ๕ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายใน อบต.พิมาน ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ภายใน อบต.พิมาน จำนวน ๑ หลัง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ อบต.พิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2024
จ้างโครงการปรับปรุง ทาสีอาคาสำนักงาน อบต.พิมาน ปริมานงาน ปรับปรุง ทาสีอาคารสำนักงาน อบต.พิมาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2024
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายนานางสาวประยอม วงค์คำแพง ถึงห้วยหนองกกค้อ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย บ้านพิมานท่า หมู่ ๘ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมยกระดับถมดินลูกรัง สายแยกสวนนายสุนทรา ไตยราช ถึงทุ่งบ่อทอง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านดงน้อย หมู่ ๙ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างโครงการถมดินคันทาง สายนานางอัจฉรา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร บ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงน้อย หมู่ ๙ สายบ้านนายปลา ไป ถนนบ้านสุขเกษม - บ้านดงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพัฒนาหมู่ที่ ๖ ถึงบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนพัฒนา ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสองห้อง หมู่ที่ ๙ บ้านดงน้อย ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2024
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดงน้อย หมู่ ๙ ปริมาณงาน ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๐.๕๐-๔๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านคลองเจริญ ไปอ่างเก็บน้ำดงน้อย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางวรานิตย์ วงค์แสงน้อย เชื่อมตำบลนาแก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิมาน หมู่ที่ ๓ สายบล็อกหนองกกค้อ ไป บ้านนายประธูป ต้นสมรส ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรี ระหว่างวันที่ 1-15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2024
จ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบลพิมานพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ Thairabies.net โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐วัน จำนวนเงิน ๑๕,๘๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน เดินสายเมนไฟฟ้า พร้อมเข้าระบบ ๓ เฟช ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ ระบบ(โครงการหมู่ ๑๐)พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อหนังสื่อเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์ ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิมานประจำปีการศึกษา2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิมานประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๘๐๗๐ นครพนม เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2023
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2023
ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(นางคำดี พ่อมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ ศสล. บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพิมาน ปริมาณงานท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ ศสล. บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพิมาน ปริมาณงานท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนางหวัน น่านโพธิ์ศรี ไปบ้านนางคำวัน วงค์ฝ่ายแดง บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
ซื้อวัสดุ ประเภท ตรายาง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องธุรการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่