โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 6

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง (1)
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (1)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (1)
ตารางแสดงวงเงิน (1)
ระเบียบวาระการประชุม (3)
รายงานการประชุมคณะกรรกมารกำหนดราคากลาง1 (1)
รายงานการประชุมคณะกรรกมารกำหนดราคากลาง2 (1)
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (1)

Share:

Author: admin