หัวหน้าส่วนราชการ

รูปภาพ11

นางสาวจตุพร พ่ออามาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
0951768349

นางสาวจตุพร พ่ออามาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
0951768349

นายพรพิทักษ์ สาเสน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.พิมาน
0898412319

นางสาวสุกัญญา ทองน้อย
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังอบต.พิมาน
0833676484

นายปริญญา อินทะโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พิมาน
0828474643

นางฤทัยรัตน์ ทองสิงห
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.พิมาน

admin

Share: