การบริการในพื้นที่

การคมนาคม

การคมนาคมจากหมู่บ้านไปอำเภอโดยรวมสะดวกดีเป็นถนนลาดยาง  ยกเว้นจากบ้านปากบังมาพิมานท่าเป็นถนนลูกรัง  ระยะทาง  4  กม.  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีฝุ่นควันจำนวนมาก  ถนนในหมู่บ้านยังมีจำนวนมากที่เป็นถนนลูกรังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะจากฝุ่นควัน  ถนนสายสุขเกษม – ดอนพัฒนา  ระยะทาง  4.5   กม.  เป็นถนนลูกรัง  ซึ่งขณะนี้ได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต บริเวณบ้านสุขเกษมเป็นบางส่วนแล้ว  ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางผ่าน  คือ

–  ถนนสาย สกล – ธาตุพนม

–  ถนนสายเปรมพัฒนา ( จอมมณี – ดงหลวง )

 

การไฟฟ้า

  • ทุกหลังคาเรือน ที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้าน นั้นจะมีไฟฟ้า ใช้ทุกครัวเรือนแต่มีจำนวนหนึ่งที่ปลูกบ้านห่างชุมชน ปลูกบ้านตามที่สวน ที่นา ซึ่งไฟฟ้ายังขยายเขตไปไม่ทั่วถึง
admin

Share: