การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

030 รายงานโครงการประชุมประชาคม

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผน

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลพิมานเพื่อปรึกษาหารือในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลพิมาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4

ประชุมสงกรานต์

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการประชุมผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVD – 19)

ประชุมช่วยเหลือประชาชน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Share: