สมาชิกสภา

1695782766763

นายทวีศักดิ์ บัวทองจันทร์
ประธานสภา อบต.พิมาน
087-9558701

นายจักพงษ์ วงค์แสงน้อย
รองประธานสภา อบต.พิมาน
093-5590304

นายธัณญวุติ หวายเหลา
เลขานุการสภา อบต.พิมาน
083-3006798

สมาชิกสภา อบต.ม.1

นายปิดตา วงค์ขะวงค์
สมาชิกสภา อบต.ม.2
085-7455605

นายยงยุทธ ไชยตันเทือก
สมาชิกสภา อบต.ม.3
083-2368129

นายวรวุฒิ เชื้อดวงผย
สมาชิกสภา อบต.ม.6
098-1733204

นายอนุชา หาญมนตรี
สมาชิกสภา อบต.ม.8
091-3715001

นางสาวหวัน น่านโพธิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.ม.9
093-6760599

นายนภารัตน์ ปิยะราช
สมาชิกสภา อบต.ม.10
095-4055824

น.ส.ธาราทิพย์ พิทักษ์สัจธรรม
สมาชิกสภา อบต.ม.11
065-2373385

Share: