เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพิมาน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ สปสช. และอนุกรรมการ สปสช. และผู้เสนอโครงการขอรับงบประมาณ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.เพื่อทบทวนคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพิมาน 2.การพิจารณาอนุมัติโครงการ และ 3.ประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล อบต.พิมาน

Share: