ข้อมูลผู้บริหาร

1695780582533

นายบัญชา ศรีชาหลวง
นายก อบต.พิมาน
0951683549

นายสมพูน ตันสมรส
รองนายก อบต.พิมาน
085-6930979

นายพีระพงษ์ เหง้าบุตร
รองนายก อบต.พิมาน
098-9533081

นางจิตรนภา ภานุภัคโภคิน
เลขานุการนายก อบต.พิมาน
096-8859836

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจตุพร พ่ออามาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
0951768349

นางสาวจตุพร พ่ออามาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
0951768349

นายพรพิทักษ์ สาเสน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.พิมาน
0898412319

นางสาวสุกัญญา ทองน้อย
หัวหน้าฝ่ายการเงินรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังอบต.พิมาน
0833676484

นายปริญญา อินทะโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พิมาน
0828474643

นางฤทัยรัตน์ ทองสิงห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

0801880860

Share: