กองช่าง

รูปภาพ1

นายปริญญา อินทะโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พิมาน

นางสาวบุญอ้อม สิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทิพากร ประทุมลี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายเดชดำรง อรพล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

Share: