Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติอบต. งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติ อบต.พิมาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดในอาคาร พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติ อบต.พิมาน ปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติอบต. งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติอบต. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติอบต.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่…

Continue Reading...