Posted in ข้อบัญญัติอบต.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินแล…

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติ อบต.พิมาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติ อบต.พิมาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดในอาคาร พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติ อบต.พิมาน ปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่…

Continue Reading...