You are here: Home >Archive for the ‘ข้อบัญญัติอบต.’ Category

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประ […]

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS