Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติอบต. งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติอบต.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติอบต.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติอบต.

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติองค์การบริการส่…

Continue Reading...