Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)รถยนต์ส่วนกลาง

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่5-บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่6

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 สายบ้านนางเฮือง-บ้านนายทอง

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านปากบัง หมู่ที่2 สายกลางหมู่บ้าน

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.11 บ.สุขเกษม

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 ต.พิมาน

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Continue Reading...