กองสวัสดิการสังคม

นางฤทัยรัตน์ ทองสิงห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางฤทัยรัตน์ ทองสิงห์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเกศิณี พ่ออามาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวโยสิตา วงค์ชาชม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.พิมาน

นายสราวุธ ธะณะขาว
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ศพอส. อบต.พิมาน

admin

Share: