คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กองช่าง

2 มาตรฐานการบริการสาธารณะของกองสวัสดิการ

3 คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการกองช่าง

คู่มือประปา ซ่อมแซมระบบประปา

ตัวอย่าง แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

คู่มือไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้า

แบบขออนุญาตก่อสร้าง

แผนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

หนังสือยินยอมก่อสร้าง

 

Share: