You are here: Home >Archive for the ‘มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต’ Category

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกันผลประโยชน์ส่วนรวม

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS