Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่สำนักปลัด

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพนักงาน

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดตั้งทีมให้ดำปรึกษาต…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปข้อมูลกรอบอัตรากำลังอ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา…

Continue Reading...