Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่สำนักปลัด

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพนักงาน

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเล…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปรายงานการดำเนินงานตาม…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปข้อมูลกรอบอัตรากำลังอ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนา…

Continue Reading...