Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีขาดคุณสมบัติ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนกันยายน 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และจะเปิดเรียนในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564

Continue Reading...