Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติอบต. งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๓.) ประจำปี ๒๕๖๔ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 32 จังหวัด ค่ะ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓.) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...