Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้บังคับกฏหมายเกี่ยวกับป้ายบนทางสาธารณะ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข

แผนการดำเนินงาน รายงานการ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานต่อไป

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กเล็ก ได้ตระหนักถึงเรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ และเพื่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไป

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มีบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ยื่นคำร้องขอใช้บริการออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชม.

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๕ รายการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

Continue Reading...