Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์แลวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.พิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม”หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.พิมาน #worlsSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Sokls4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #SDGsforAll #ChangeforGood

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. และจะดำเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สตง.รับรอง)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลคนพิการตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...