Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีป้ายทางออนไลน์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จะดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ –พ.ศ.๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม ๒๕๖7 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาประเมินทฺทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2566 – 2569)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคาประเมินที่ดิน ประเภทโฉนดที่ดิน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รอบ พ.ศ.2566-2569

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคาประเมินที่ดิน ประเภทน.ส.3 ก. ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รอบ พ.ศ.2566-2569

Continue Reading...