Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​ พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือประชาสัมพันธ์เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยจะมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ในตำบลพิมาน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึง 8 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านเรือนของประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง รับโอนข้าราชการหรีอพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ​ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ​

Continue Reading...