สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

  1. สภาพภูมิประเทศ

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านพิมาน  ตำบลพิมานอำเภอนาแก  จังหวัด นครพนมห่างจากอำเภอนาแก  7กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครพนม  70กิโลเมตร

          1.2 เนื้อที่

                   จำนวน   31,287  ไร่  (50.06  ตารางกิโลเมตร)  เป็นพื้นที่การเกษตร  15,371  ไร่

          1.3  ภูมิประเทศ    เป็นที่ราบและภูเขา

ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลนาคู่ อำเภอนาแก และตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร

ทิศใต้             ติดต่อเขตตำบลดงหลวง  อำเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันออก     ติดต่อเขตตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก

ทิศตะวันตก      ติดต่อเขตตำบลนาแก  อำเภอนาแก

  • ประชากร/ ผู้นำชุมชน

 

    1. ข้อมูลประชากรตำบลพิมาน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ

(กำนัน * / ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย หญิง รวม
1 พิมาน 24๐ 255 49๕ 133 นายดาวเรือง   ออดไธสง
2 ปากบัง 39๙ 41๑ 81๐ 18๘ นายสวาท   วงค์วิวงค์
3 พิมาน 27๑ 322 59๓ 165 นายนิกร   พ่อเพียโคตร
4 จอมมณี 41๖ 42๓ 839 22๓ นายปราศรัย  วงค์แสงไชย
5 แสงสว่าง 30๑ 32๖ 62๗ 15๖ นายไพฑูรย์   ตาริชัย  *
6 ดอนพัฒนา 26๗ 28๕ 5๕๒ 17๔ นายวงค์    ไกยลุน
7 สุขเกษม 42๔ 43๔ 85๘ 26๕       นายธีระยุทธ   ชาเรืองเดช
8 พิมานท่า 25๙ 2๙๖ 5๕๕ 14๙ นายนุ้ม   แสนสุภา
9 ดงน้อย 28๖ 29๑ 57๗ 16๓ นายวิลิด   วงค์ฝ่ายแดง
10 คลองเจริญ 17๓ 17๐ 34๓ 95 นายสรธร    ชาเครือ
รวม 3,0๓๖ 3,2๑๓ 6,24๙
*** ข้อมูล ณ วันที่ 2๘ มกราคม 255๘

1,๗๑๑

 

 

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

 

๒.๑  อาชีพ 

ประชาชนชาวตำบลพิมานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ  การทำนา  ซึ่งการทำนาจะทำได้ทั้งนาปีและนาปรังซึ่งเป็นเกษตรน้ำฝนและเขตชลประทาน  หลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วบางครัวเรือนจะปลูกพืชไร่ เช่น  ถั่วลิสง  ข้าวโพด  แตงโม  พริก  ดอกไม้ พืชผักส่วนครัว  บริเวณพื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ำดอนพัฒนาอ่างเก็บน้ำดงน้อย มีการปลูกไม้ผล เช่น  ลำไย  เงาะมะขามหวาน  และปัจจุบันประชาชนนิยมปลูกยางพารา  นอกจากนี้บางครัวเรือนจะเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว  ไก่ เป็ด หมู  เป็นต้น

 

๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

 

ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง                          จำนวน           1        แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก                                 จำนวน           42      แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ (บริษัทนครพนมบีพ จำกัด)      จำนวน           ๑        แห่ง

 

  1. สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน           6        แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน                  จำนวน           4        แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์                            จำนวน           10      แห่ง

ห้องสมุดประชาชน / ศูนย์การศึกษาชุมชน  จำนวน           1        แห่ง

 

3.2  สถาบันทางศาสนา

บ้านพิมาน  หมู่ที่ 1                           วัดเหนือบัวระพา

บ้านปากบัง หมู่ที่ 2                          วัดโพธิ์ชัยศรีและวัดบ้านทุ่งทรายทอง (ที่พำนักสงฆ์)

บ้านพิมาน หมู่ที่ 3                            วัดศรีชมชื่น

บ้านจอมมณี หมู่ที่ 4                          วัดอัมพวัน

บ้านดอนพัฒนาหมู่ที่ 6                       วัดดอนพัฒนารามและวัดภูกำพร้า (ที่พำนักสงฆ์)

บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7                         วัดเทพไพรวัลย์

บ้านพิมานท่า หมู่ที่ 8                        วัดศรีบุญเรือง

บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9                          วัดโพธิ์สว่าง

 

3.3  สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                      จำนวน           2        แห่ง

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมาน
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงน้อย

–    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน                   จำนวน           10      แห่ง

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน                         จำนวน           1        หน่วย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน           จำนวน           ๑๕๐    นาย

 

3.5  สถานที่ท่องเที่ยว / ที่พัก

สถานที่พัก                           ๒       แห่ง

แหล่งท่องเที่ยว                       1       แห่ง   (อนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ภูพานน้อย)

Share:

Author: admin