Posted in ข้อมูลทั่วไป

กฏหมายที่่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ศักยภาพในตำบล

คณะผู้บริหารท้องถิ่น / สม…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถ…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

การบริการในพื้นที่

การคมนาคม การคมนาคมจากหมู…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

สภาพภูมิประเทศ 1.1 ที่ตั้…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพิมานตามคำเล่าขานนั้น…

Continue Reading...