ศักยภาพในตำบล

คณะผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / พนักงานส่วนท้องถิ่น / ลูกจ้าง

  1. ฝ่ายบริหาร           จำนวน             4      คน
  2. ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน           20     คน

๓.  พนักงานส่วนตำบล                       จำนวน            1๗     คน

๔.  พนักงานจ้าง                              จำนวน           11     คน

 

๖.๑  คณะผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน4คนดังนี้

๑)  นายบัญชา  ศรีชาหลวง                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๒)  นายสมพูน  ตันสมรส                     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๓)  นายพีระพงษ์  เหง้าบุตร                  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๔)  นายศักดา  ปัญญาพ่อ                     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

 

๖.๒  สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน20คนดังนี้

๑)  ร้อยตรีสายันต์   เชื้อกุณะ                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๒)  นายวิระวงค์    ทองไทย                 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๓)  นางสาวนารวม   หลวงทำเม            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๔)  นายพิทยา   วงค์เทวราช                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๕)  นายจำนง    วงค์วิวงค์                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๖)  นายปิดตา   วงค์ขะวงค์                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๗)  นายยงยุทธ   ไชยตันเทือก               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๘)  นายสมศักดิ์   สำปันโณ                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๙)  นายสายัน    ยะตะโคตร                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๐)  นายทวีศักดิ์   บัวทองจันทร์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๑)  นายประไมล์   จันทร์แก้ว              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๒)  นายจันไทย   วงค์ชาชม                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๓)  นายสมบัติ   วงค์จันดี                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๔)  นางยุพา    พิละมาตย์                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๕)  นายทอมสันต์   วงค์ตาทำ             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๖)  นายปราณี   วงค์อุคะ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๗)  นายยันชัย   วงค์กระโซ่                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๘)  นายซง   วงค์ชาชม                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๑๙)  นายสำรอง   พลชำนิ                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๒๐)  นายนภารัตน์    ปิยะราช              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

 

 

 

 

          ๖.๓  พนักงานส่วนตำบลดังนี้

                    1)  นายธีระพลกลางประพันธ์                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

๒)  น.ส. จตุพร   พ่ออามาตย์                รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน ๑๑ คนดังนี้

1)  นายสุราช    จำปา                       หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. พิมาน

2)  นางสาวพัชรภรณ์   ไชยคำ               นักวิชาการศึกษา

3)  นางสาววิมลรัตน์  วงค์หนายโกฎ        บุคลากร

4)  นายพรพิทักษ์   สาเสน                  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

5)  จ.อ. อำนวย    ไกยลุน                   เจ้าพนักงานธุรการ

๖)  จ่าเอกพูนทรัพย์  น้อยสีมุม               เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗)  นางไพบูรณ์  วงค์ตาโสม                  ครู คศ.๑

๘)  นางการะทอน  สิงห์ทองชัย              ครูผู้ดูแลเด็ก

๙) นางศิริรัตน์   วงค์แสงสอน                ครูผู้ดูแลเด็ก

๑๐) นางสาวสุกัลยา  วงค์หลวงอุด           ครูผู้ดูแลเด็ก

๑๑)  นางวัลภา  ใจเที่ยง                     ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

ส่วนการคลังจำนวน ๓ คนดังนี้

1) นางสาวจตุพร   พ่ออามาตย์              รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

2) นางสาวสุราณี    จำปา                   เจ้าพนักงานพัสดุ

3) นางสาวนิภาพรรณ  วงค์หนายโกด       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

ส่วนโยธาจำนวน 2 คน  ดังนี้

1)  นายปริญญา   อินทะโคตร               หัวหน้าส่วนโยธา

2)  นางสาวธัญญ์วรัตน์    จันทร์แดง        เจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานจ้างจำนวน 1๐ คนดังนี้

 

๑)  นางสาววิจิตรา  วงค์แสงสอน            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๒)  นายประเวศ  วงค์ตาโสม                 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๓)  นางสาวพนารัตน์  ตันสมรส              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๔)  นางอนิดา  พุทธวาลย์                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๕)  นายสุระชาติ  ชาเครือ                   คนตกแต่งสวน

๖)  นางสาวปรวรรณ  อ้นปัญญา            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว                     ๗)                                              พนักงานขับรถยนต์

๘)                                              ผู้ช่วยช่างโยธา

๙)  นางสาวเสาวลักษณ์  ลุนละคะ           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1๐) นายภูดิศ  วงค์หลวงอุด                  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

๑๑) นายวรพันธ์   ตันสมรส                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                    ๑๒) น.ส.ศิริวรรณ  พิกุลศรี                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

–  จำนวนทุกประเภทของกลุ่ม                  จำนวน           88      กลุ่ม

–  กลุ่มอาชีพ                                    จำนวน           64      กลุ่ม

–  กลุ่มออมทรัพย์                                จำนวน           11      กลุ่ม

–  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน                          จำนวน           10      กลุ่ม

–  กองทุนสวัสดิการชุมชน                      จำนวน           2        กลุ่ม

–  ชมรมคนรักพิมาน                            จำนวน           1        กลุ่ม

 

 

Share:

Author: admin