แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยว

อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อยตั้งอยู่ที่บ้านดอนพัฒนา  ตำบลพิมาน  บริเวณหลังเขาภูพานน้อย

ติดถนนเปรมพัฒนาสายดงหลวง – จอมมณี  ติดเขตอำเภอดงหลวง  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี  พ.ศ. 2543  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2543  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงเสด็จ เปิดอนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย  ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มของราษฎรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงอย่างหาที่สุดไม่ได้  และในบริเวณรอบอนุสรณ์สถานฯ  ทางด้านทิศเหนือจะเป็นที่ฐานปฏิบัติการทหารพรานที่  22  เดิม  และมีอ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา  ที่สวยงามตามธรรมชาติ  และบริเวณรอบอนุสรณ์สถานฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ขอใช้พื้นที่ (ป่าไม้)จำนวน  515  ไร่  เพื่อเป็นที่สาธารณะและจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มีนโยบายที่จะพัฒนาให้ภูพานน้อย และบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนาเป็นแหล่งงท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครพนม เพื่อต่อยอดจากอนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย

นอกจากนั้น ในปัจจุบันนอกจากอนุสรณ์สถานแห่งความสงบ ซึ่งมีสถานที่พัก  การจัดฝึกอบรม กิจกรรมเข้าค่ายต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานยังได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาใช้บริการ และองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานจะพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวนี้ให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แหล่งน้ำธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานดังนี้

๑)  ลำห้วยสายนา  เป็นลำห้วยที่เกิดจากเขาภูพานไหลผ่านพื้นที่ตำบลพิมานจรดลำน้ำก่ำ  ลำห้วยสายนานับว่ามีความสำคัญต่อการทำนาปลูกข้าวของตำบลพิมานอย่างยิ่ง

๒)  ลำห้วยม่วง  เป็นลำห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าลำห้วยสายนา  เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างตำบล

สีชมพูกับตำบลพิมานซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดกว้าง  25  เมตรสันฝายสูง  2.5  เมตร  นับเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการเกษตรทั้งสองตำบล

๓)  ลำห้วยยาง  เป็นลำห้วยที่มีขนาดใหญ่กว่าลำห้วยม่วง  เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตำบลนาแกกับตำบลพิมาน  ลำห้วยยางนับว่ามีความสำคัญต่อการเกษตรของทั้งสองตำบล

๔)  หนองป่าช้า  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  ปริมาตรน้ำที่กักเก็บได้สามารถใช้ในการเกษตรกรรมได้ตลอดปี นับว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อตำบลพิมานอย่างยิ่ง

๕)  แหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน

 

สภาพป่าไม้

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานมีพื้นที่ป่าประมาณ  515 ไร่  เป็นพื้นที่เทือกเขาภูพานและเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของพื้นที่ ทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน  และมีป่าดอนนายางซึ่งมีลักษณะเป็นป่าชุมชนมีต้นยางนาซึ่งมีอายุกว่าร้อยปี  นอกจากนี้ยังมีป่าชุมชนบ้านปากบังที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

Share:

Author: admin