สำนักปลัด

นายพรพิทักษ์ สาเสน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นายพรพิทักษ์ สาเสน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวนาถชนก ยงคำชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเอื้อมพร ธรรมสวาสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรินญา สุพรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิบเอกประสพชัย วงค์ภูผานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

นางสาวสุวิภา สังฆะทิพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวณริษสรา แสงวงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นิติกร ปก./ชก.

นางสาวปรวรรณ อ้นปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายสุระชาติ ชาเครือ
คนตกแต่งสวน

พนักงานขัรถยนต์(ทักษะ)

พนักงานขับรถกู้ชีพ (ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง

นางวัลละภา ใจเที่ยง
ตำแหน่ง ครู

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรี

นางไพบูรณ์ วงค์ตาโสม
ตำแหน่ง ครู

นายนิเวศ วงค์ตาโสม
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์

นางสาวสุกัลยา วงค์หลวงอุด
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพนารัตน์ ตันสมรส 
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิมาน

นางไพรวัลย์ วงค์อุดดี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวเวธนี วงค์แสงสอน
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

admin

Share: