Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 12 ส.ค. 66 อบต.พิมานร่วมกับ ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ รับสมัครเด็กนักเรียนที่หลุดจากระบบ / เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ได้ศึกษาต่อ ระดับ ม.3 ม.6 และได้รับวุฒิการศึกษา ตามโครงการนครพนมโมเดล Zero Drop out

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริการส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.พิมาน และคณะกรรมการฯศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันยางนา จาก อบต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน มอบเครื่องดื่มให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ปภ. อสม. และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.พิมาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงมีพระชนมายุครบ 71 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอนาแก

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ส.อบต. โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน ศพด.พิมาน เจ้าหน้าที่ อบต.พิมาน ได้จัดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดศรีชมชื่น บ้านพิมาน หมู่ที่ 3

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ อบต. พิมาน ได้จัดโครงการ “1 อปท. 1 สวนสมุนไพร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.พิมาน เข้าร่วมการประกวดชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2566 กลุ่ม s บ้านพิมาน ม.1 และ กลุ่มM บ้านพิมาน หมู่ 3

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายระดมความคิดเห็น โครงการนครพนมโมเดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียน” มาตรา 12 กัยการศึกษาทางเลือกของประเทศไทย ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “เราจะไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง เด็กทุกคนต้องการได้รับการพัฒนาที่ดี”

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลวังสามหมอ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพที่คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้เชิญผู้แทนชุมชนตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...