Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การขับเคลื่อน RE-X-RAY ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมา…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นจักรยานขาไถ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตา ฝึกการแยกแยะสี การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง การใช้ขาออกแรงเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริมบุคลิกภาพในการยืน การเดิน สร้างความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กปฐมวัย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรี สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นจักรยานขาไถ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น สร้างความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กปฐมวัย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิมาน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นจักรยานขาไถ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตา ฝึกการแยกแยะสี การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง การใช้ขาออกแรงเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริมบุคลิกภาพในการยืน การเดิน สร้างความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กปฐมวัย รวมทั้งสารสัมพันธ์ความรักในครอบครัวอีกด้วย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสาของเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.พิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ด้วย วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน โทร. 095-1768349 ,087-7742281

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสาของเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.พิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจำเดือน มกราคม 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Continue Reading...