Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ผู้นำชุมชน ได้ส่งมอบ ใบฟ้าทะลายโจร จำนวน 100 กิโลกรัม ให้แก่โรงพยาบาลเรณูนคร เพื่อนำไปใช้เป็นสมุนไพรทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิมาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรี ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ผู้นำชุมชน อสม.ผู้ปกครอง และทีมงานสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นำโดยท่านนายกบัญชา ศรีชาหลวง ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงาน อบต.พิมาน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เข้าสู่การกักตัว LQ (Local Quarantine) 14 วัน ตามมาตรการควบคุมโรคจังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลพิมาน เพื่อเน้นย้ำในการปฏิบัติตามมาตรการและตามประกาศจังหวัดนครพนมโดยเคร่งครัด

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม) โครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยการสอนทำตะกร้าจากเส้นพลาสติกเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุตำบลพิมาน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวิชิต ทองปาน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน ติดตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน และดูพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายกบัญชา ศรีชาหลวง พร้อมคณะ มอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ราย 1.นายเทือง วงค์ตาทำ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ต.พิมาน 2. นางเพชรบูรณ์ วงค์คำจันทร์ บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 3 3.นางคำผอง ชาเครือ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 น…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกบัญชา ศรีชาหลวง พร้อมคณะ ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ต. พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

ใจ

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.พิมาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

27ตค63​ ขอบคุณ​นายก​เทศมนตรี​ เทศ​บาลนครสุราษฎร์ธานี​ ที่พาคณะเข้าแลกเปลี่ยน​เรื่องการพัฒนา​อาชีพ​สตรีกับพี่น้องเราชาวพิมาน​ จำนวน​ 4​ บัส​ ณ​ ศูนย์​พัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​และ​ส่ง​เ​ส​ร​ิ​มอาชีพ​ผู้​สูง​อา​ยุต​ำ​บล​พิมาน

Continue Reading...