Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนาแก /สถานีตำรวจภูธรนาแก /ตำรวจภูธรจังหวัดครพนม/ ตำรวจภูธรภาค 4 / กำนันผู้ใหญ่บ้าน /กลุ่ม อสม. และโรงเรียนบ้านจอมมณี ฯลฯ ร่วมกันเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “26 มิถุนายน” และเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายา

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม ทบทวน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ โดยออกประชุมประชาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลพิมาน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอถอนสภาพ และการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงหนองป่าช้าสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน และผู้เข้าร่วมประชาคมทุกคนได้มีมติเห็นชอบการขอถอนสภาพ และการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงหนองป่าช้าสาธารณะประโยชน์

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพิมาน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ สปสช. และอนุกรรมการ สปสช. และผู้เสนอโครงการขอรับงบประมาณ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.เพื่อทบทวนคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลพิมาน 2.การพิจารณาอนุมัติโครงการ และ 3.ประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล อบต.พิมาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม หลวงบุองค์แสน และภาษีป้าย ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายพีระพงษ์ เหง้าบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เป็นประธานในที่ประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคประชาคม เพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลพิมาน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปี พ.ศ.2565 และได้ชี้แจงประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งยังมอบนโยบายการปรับปรุงการทำงาน โดยนำผลจากการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับปรุงและแก้ไขการทำงานและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ผู้นำชุมชน ได้ส่งมอบ ใบฟ้าทะลายโจร จำนวน 100 กิโลกรัม ให้แก่โรงพยาบาลเรณูนคร เพื่อนำไปใช้เป็นสมุนไพรทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิมาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรี ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ผู้นำชุมชน อสม.ผู้ปกครอง และทีมงานสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Continue Reading...