องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.พิมาน ออกให้บริการประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนภายในตำบลพพิมานทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยออกดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน

Admin

Share: