ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบลพิมาน จำนวน 1,250 ตัว ในระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2567 ณ บ้านเรือนของประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

admin

Share: