ปราชญ์ชุมชนตำบลพิมาน จำนวน 84 คน แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ ด้านกลุ่มจักรสาน ด้านกลุ่มสมุนไพร ด้านกลุ่มขนมไทย ด้านกลุ่มพานบายศรี ด้านกลุ่มทอผ้า ด้านพิธีกรรมทางศาสนา ด้านการเกษตร

admin

Share: