Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อายุ ๓ – ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้พัฒนาการ เด็กทางด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้ สัมผัส บุคคล สถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งต่าง ๆ จากสถานที่จริง เพิ่มเติมจากที่เรียนรู้ภายในห้องเรียน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่บ้าน รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ขับเคลื่อน ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ ดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของตำบลพิมานต่อไป

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การ บริหาร ส่วน ตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรู และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่บ้าน รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ขับเคลื่อนการรับสมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โถก (อถล.) เพื่อรับสมัครบุลคลที่มีความสนใจ และสมัครใจทำงานด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่ รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ ที่ต้นทาง โดยการส่งเสริมให้จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบในพื้นที่เป้าหมาย โดยผู้ประเมินภายนอกต่อไป

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับสำนักงานปศุ สัว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก จัดทำ โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ b โดยนายสมพูน ตันสมรส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมเลขานุกรนายกฯ และพนักงาน อบต.พิมาน ร่วมต้อนรับณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ออกให้บริกรผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใน ตำบลพิมาน ในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านจอมมณี หมู่ที่ ๔ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม และขอขอบคุณ นายประกิจ ศรีไสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาแก ที่ให้ความอนุเคราะห์ออกมาให้บริการประชาชนภายในตำบลพิมาน *** มีผู้มาใช้บริการ จำนวน ๑๗ คน (ผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน ๑๔ ตัว, แมวจำนวน ๑๕ ตัว รวมทั้งสิ้น ๒๙ ตัว)

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ ๓ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ๓ Rs และกิจกรรมเคาะประตูบ้าน เพื่อกระตุ้นหรือสร้างความตื่นตัวการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างจริงจัง ถูกต้อง และต่อเนื่อง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบต.พิมาน นำโดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิมาน ได้มอบหมายให้รองนายกฯ เลขานายกฯ พร้อมด้วยประธานสภา อบต.พิมาน และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ได้ร่วมดำเนินการตามโครงกรสุขภัณฑ์ปันสุข เพื่อมอบโถสุขภัณฑ์ ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖b เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗o)

Continue Reading...