Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดกิจกรรม “ขยะกองบุญ สร้างทุนเพื่อสังคม”

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ปราชญ์ชุมชนตำบลพิมาน จำนวน 84 คน แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ ด้านกลุ่มจักรสาน ด้านกลุ่มสมุนไพร ด้านกลุ่มขนมไทย ด้านกลุ่มพานบายศรี ด้านกลุ่มทอผ้า ด้านพิธีกรรมทางศาสนา ด้านการเกษตร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ และเข็มกลัดสมเด็จย่า ผู้สูงอายุ 100 ปี สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง ประเทศไทยในพระราชปถัมภ์สมเด็รพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อายุ ๓ – ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้พัฒนาการ เด็กทางด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้ สัมผัส บุคคล สถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งต่าง ๆ จากสถานที่จริง เพิ่มเติมจากที่เรียนรู้ภายในห้องเรียน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่บ้าน รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ขับเคลื่อน ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ ดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของตำบลพิมานต่อไป

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การ บริหาร ส่วน ตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรู และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่บ้าน รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์ขับเคลื่อนการรับสมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โถก (อถล.) เพื่อรับสมัครบุลคลที่มีความสนใจ และสมัครใจทำงานด้าน การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลพิมาน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่ รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ ที่ต้นทาง โดยการส่งเสริมให้จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบในพื้นที่เป้าหมาย โดยผู้ประเมินภายนอกต่อไป

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับสำนักงานปศุ สัว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก จัดทำ โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ b โดยนายสมพูน ตันสมรส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมเลขานุกรนายกฯ และพนักงาน อบต.พิมาน ร่วมต้อนรับณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ออกให้บริกรผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใน ตำบลพิมาน ในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านจอมมณี หมู่ที่ ๔ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม และขอขอบคุณ นายประกิจ ศรีไสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาแก ที่ให้ความอนุเคราะห์ออกมาให้บริการประชาชนภายในตำบลพิมาน *** มีผู้มาใช้บริการ จำนวน ๑๗ คน (ผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน ๑๔ ตัว, แมวจำนวน ๑๕ ตัว รวมทั้งสิ้น ๒๙ ตัว)

Continue Reading...