องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับสำนักงานปศุ สัว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก จัดทำ โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ b โดยนายสมพูน ตันสมรส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมเลขานุกรนายกฯ และพนักงาน อบต.พิมาน ร่วมต้อนรับณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่ออกให้บริกรผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใน ตำบลพิมาน ในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านจอมมณี หมู่ที่ ๔ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม และขอขอบคุณ นายประกิจ ศรีไสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาแก ที่ให้ความอนุเคราะห์ออกมาให้บริการประชาชนภายในตำบลพิมาน *** มีผู้มาใช้บริการ จำนวน ๑๗ คน (ผ่าตัดทำหมันสุนัขจำนวน ๑๔ ตัว, แมวจำนวน ๑๕ ตัว รวมทั้งสิ้น ๒๙ ตัว)

admin

Share: