วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัด โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อายุ ๓ – ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้พัฒนาการ เด็กทางด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้ สัมผัส บุคคล สถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งต่าง ๆ จากสถานที่จริง เพิ่มเติมจากที่เรียนรู้ภายในห้องเรียน

admin

Share: