วันที่ 1 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ส.อบต.ตำบลพิมาน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน อสม.ตำบลพิมานทั้ง 11 หมู่ รพ.สต.พิมาน รพ.สต.บ้านดงน้อย และประชาชนตำบลพิมาน ได้ร่วมเดินรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ ที่ต้นทาง โดยการส่งเสริมให้จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการทวนสอบในพื้นที่เป้าหมาย โดยผู้ประเมินภายนอกต่อไป

Share: