Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น-ปี-2563

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข้อบัญญัติ อบต.พิมาน ปี 2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

กฏบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

จดหมายข่าว

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ แ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจตุพร พ่ออามาตย์รอง…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

Continue Reading...