องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านเรือนของประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Share: