วันที่ 28 มกราคม 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ผู้นำชุมชน อสม.ผู้ปกครอง และทีมงานสาธารณสุข ร่วมอบรมและเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ราชการ เช่น วัด, โรงเรียน, ศพด. , อบต.พิมาน ฯลฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและสามารถแนะนำคนอื่นได้

Share: