ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2) บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปร.4สายที่1 ปร.4สายที่2 ปร.5 สายที่ 1 ปร.5สายที่2 ประมาณการ (1) ประมาณการ (2) ประมาณการ (3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานการประชุม (1) รายงานการประชุม (2) รายงานการประชุม (3) รายงานการประชุม (4) รายงานผลการพิจารณา (2) รายงานผลการพิจารณา (3) รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

Share:

Author: admin