ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพิมาน (โรงเรือนเพาะชำ)

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2) บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประมาณการ (1) ประมาณการ (2) ประมาณการ (3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานการประชุม (1) รายงานการประชุม (2) รายงานการประชุม (3) รายงานการประชุม (4) รายงานผลการพิจารณา (2) รายงานผลการพิจารณา (3) รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

Share:

Author: admin