ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 8

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2) บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปร.4 ปร.4แนบ ปร.5 ประมาณการ (1) ประมาณการ (2) ประมาณการ (3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานการประชุม (1) รายงานการประชุม (2) รายงานการประชุม (3) รายงานการประชุม (4) รายงานผลการพิจารณา (2) รายงานผลการพิจารณา (3) รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

Share:

Author: admin