ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตารางแสดงวงเงิน ปร.4 ปร.5 ประมาณการโครงการ ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม 2 รายงานการประชุม รายงานผลการพิจารณา

Share:

Author: admin