You are here: Home > ข่าวประกวดราคา > ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร1
ปร.4
ปร.5 (2)
ปร.5
ประมาณการ (1)
ประมาณการ (2)
ประมาณการ (3)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา
รายงานการประชุม (1)
รายงานการประชุม (2)
รายงานการประชุม (3)
รายงานการประชุม (4)
รายงานผลการพิจารณา (2)
รายงานผลการพิจารณา (3)
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS