ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร1
ปร.4
ปร.5 (2)
ปร.5
ประมาณการ (1)
ประมาณการ (2)
ประมาณการ (3)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา
รายงานการประชุม (1)
รายงานการประชุม (2)
รายงานการประชุม (3)
รายงานการประชุม (4)
รายงานผลการพิจารณา (2)
รายงานผลการพิจารณา (3)
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

Share:

Author: admin