ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Share:

Author: admin