เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๓.) ประจำปี ๒๕๖๔ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

Share:

Author: admin