องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม ทบทวน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ โดยออกประชุมประชาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)

Share: