ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง (2)
ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คสล.ม.1
แบบ ถนน คสล. ม.1(3)
แบบ ถนน คสล. ม.1
แบบถนน คสล.ม.1 (2)
ปร.4 ถนนคสล.ม.1
ปร.5 ถนน คสล.ม.1
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(2)
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Share:

Author: admin