องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นำโดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิมาน เจ้าหน้าที่ อบต. ตลอดจนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมถึงการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของขยะเปียก ในระดับครัวเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเตรียมการรับการตรวจสอบข้อมูลในการ รับรองคาร์บอนเครดิตตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยต่อไป

Share: