ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานจะดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยท่านที่มีรายชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล หากท่านใดสนใจจะเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้

ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับ
Share: