ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมพื้นที่บริเวณเกาะกลางหนองป่าช้า

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปร.4 โครงการซ่อมแซมพื้นที่บริเวณหนองป่าช้า
ปร.5 โครงการซ่อมแซมพื้นที่เกาะกลางหนองป่าช้า
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Share:

Author: admin