You are here: Home > ข่าวประกวดราคา > ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมพื้นที่บริเวณเกาะกลางหนองป่าช้า

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมพื้นที่บริเวณเกาะกลางหนองป่าช้า

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปร.4 โครงการซ่อมแซมพื้นที่บริเวณหนองป่าช้า
ปร.5 โครงการซ่อมแซมพื้นที่เกาะกลางหนองป่าช้า
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS