ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
Share: