วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลพิมาน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปี พ.ศ.2565 และได้ชี้แจงประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งยังมอบนโยบายการปรับปรุงการทำงาน โดยนำผลจากการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับปรุงและแก้ไขการทำงานและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

admin

Share: