ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คั้งที่ 2
Share: