ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.1
ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คสล.ม.1
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ปร.4 ถนน ม.1สายข้างบ้านางสกาวรัตน์
ปร.4 สายข้างบ้านนางสกาวรัตน์ ไปวัดเหนือบัวระพา
ปร.4สายบ้านนางวิภารัตน์
ปร.5 ถนน ม.1สายข้างบ้านนางสกาวรัตน์ไปวัดเหนือบัวระพา
ปร.5 สายข้างบ้านนายสมพูน
ปร.5สายบ้านนางวิภารัตน์
ประมาณการ (1)
ประมาณการ (2)
ประมาณการ (3)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายงานการประชุม (1)
รายงานการประชุม (2)
รายงานการประชุม (3)
รายงานการประชุม (4)
รายงานผลการพิจารณา (2)
รายงานผลการพิจารณา (3)
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

Share:

Author: admin