ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ถนน ค.ส.ล. ม.2
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ปร.4
ปร.5
ประมาณการ (1)
ประมาณการ (2)
ประมาณการ (3)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายงานการประชุม (1)
รายงานการประชุม (2)
รายงานการประชุม (3)
รายงานการประชุม (4)
รายงานผลการพิจารณา (2)
รายงานผลการพิจารณา (3)
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

Share:

Author: admin