ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ปร.4
ปร.5
ประมาณการ (1)
ประมาณการ (2)
ประมาณการ (3)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายงานการประชุม (1)
รายงานการประชุม (2)
รายงานการประชุม (3)
รายงานการประชุม (4)
รายงานผลการพิจารณา (2)
รายงานผลการพิจารณา (3)
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

Share:

Author: admin